---- صندوق سرمایه گذاری زمرّد:
کل خالص ارزش دارائی ها 1,937,885,605,625 ریال ***کل خالص ارزش دارائی ها 1,937,885,605,625 ریال ***

تابلو نرخ لحظه ای

عنوان نرخ قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین زمان

برگرفته از سایت tgju