---- صندوق سرمایه گذاری زمرّد:
کل خالص ارزش دارائی ها 1,937,885,605,625 ریال ***کل خالص ارزش دارائی ها 1,937,885,605,625 ریال ***

مشاوره سرمایه گذاری و تجارت و کسب کار زمرّد

به زودی با طراحی موضوعی بنا بر تیپ شخصیتی سرمایه گذاران حقیقی و حقوقی در پنج دسته طراحی ارائه می گردد .

به زودی با محوریت کسب و کارهای نوپا و تازه کار ، متوسط و بزرگ خدمات ارائه می گردد .