ارکان صندوق

متولی صندوق سرمایه گذاری

حسابرس صندوق سرمایه گذاری

مدیر سرمایه گذاری صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی زمرّد

مدیر سرمایه گذاری