بازده صندوق

طور کلی هدف از تشکیل صندوق سرمایه گذاری، تامین بازده مورد انتظار سرمایه گذاران شرکت ضمن به حداقل رساندن ریسک سرمایه گذاری می باشد . اطلاعات بازدهی به تفکیک تا تاریخ گزارش به طور کامل از ابتدای تشکیل صندوق موجود و به روز رسانی آن در پایان هر هفته صورت می پذیرد . بازده صندوق بدون کسر هزینه های جاری محاسبه و از ضرب قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری در تعداد واحد منتشر شده و فرمول نسبت تغییر میانگین ها به دست می آید .