تماس با ما

دفتر مرکزی سرمایه گذاری : میدان جانباز ، برج ساختمان مرکزی بانک صادرات استان ، طبقه ۲۱ ، واحد ۲۱۲۴

دفتر مرکزی تجارت : میدان جانباز ، برج بین المللی پاژ ، طبقه ۱۷ ، واحد ۱۷۰۶

 

تلفن:

۸۶۱۲۲۰۳۵، ۸۶۱۲۲۰۳۸، ۸۶۱۲۲۰۳۹

دورنگار:

۸۶۱۲۱۳۲۱
پست الکترونیکی: info@zomorrodfund.com
نشانی   اینترنتی: www.zomorrodfund.com