کمیته تحقیق، ریسک و سرمایه گذاری | گروه هلدینگ بین الملل زمرّد | گروه هلدینگ بین الملل زمرّد کمیته تحقیق، ریسک و سرمایه گذاری | گروه هلدینگ بین الملل زمرّد

لطفاً منتظر بمانید...
---- صندوق سرمایه گذاری زمرّد:
قیمت هر واحد سرمایه گذاری 34,509,778 تومان

شاخص کل ( درصد )

دلار بازار آزاد ریال ( درصد )

انس جهانی طلا دلار ( درصد )

کمیته تحقیق، ریسک و سرمایه گذاری

هیأت مدیره شرکت تمامی دستورات خود مبنی بر هر سرمایه گذاری صرفا پس از تایید گروه ریسک و سرمایه گذاری در درون صندوق سرمایه گذاری اختصاصی زمرّد تایید خواهد نمود و در جهت حمایت از منافع سرمایه گذاران خصوصی مجموعه و سایر ذینفعان مطابق نظام راهبری شرکتی و به منظور ایفای مسئولیت نظارتی خود، کمیته عالی مدیریت ریسک جامع را طراحی کرده تا در چارچوب اختیارات،مقررات، خط مشی ها و حدود وظایف تعیین شده از سوی هیأت مدیره شرکت و نیز ملحوظ داشتن قوانین و مقرراتانجام وظیفه نماید.هدف کمیته عالی مدیریت ریسک کمک به هیأت مدیره شرکت اصلی در خصوص نظارت برمدیریت ریسک است تا نسبت به اهداف زیر اطمینان معقول حاصل نماید: 

  • حصول اطمینان معقول از وجود سیستم قابل اتکاء و اثربخش در شرکت برای اعمال مدیریت ریسک
  • حصول اطمینان معقول از شناسایی ریسک های با اهمیت در شرکت
  • حصول اطمینان معقول از اندازه گیری مناسب ریسک های شناسایی شده
  • حصول اطمینان معقول نسبت به استفاده از ابزارهای مناسب و اثربخش در مدیریت ریسک های شناسایی شده
اعضای کمیته عالی مدیریت ریسک کمیته ریسک و سرمایه گذاری عبارت خواهند بود از:
  • مدیر یا معاون امور شرکت ها
  • مدیر یا معاون سرمایه گذاری و یا ریسک شرکت
  • حداقل دو نفر از اشخاص حقیقی خبره از داخل و یا خارج شرکت با تصویب هیئت مدیره جهت مشاوره اقتصادی پیرو موضوع مطرح شده
مهمترین مسئولیت کمیته ریسک شناسایی انواع ریسک های شرکت در چارچوب الگوهای مرسوم ریسک های راهبردی، ریسک اعتباری مالی، ریسک های نقدینگی، ریسک های بازار،ریسک های عملیاتی، ریسک های حقوقی (قانونی) و تهیه، تصویب و باز نگری فرآیندها و آیین نامه هایی اجرایی استقرار مدیریت جامع ریسک در سطح شرکت می باشد.