کمیته تحقیق، ریسک و سرمایه گذاری | گروه هلدینگ بین الملل زمرّد
---- صندوق سرمایه گذاری زمرّد:
کل خالص ارزش دارائی ها به روزرسانی ریال ***کل خالص ارزش دارائی ها به روزرسانی ریال ***

سرخط اخبار اقتصادی نمودار تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال بورس تهران نرخ آنلاین طلا و ارزها بازارهای بین المللی

شاخص کل 1 386 451,00 ( -0,34 درصد )

دلار بازار آزاد 276660 ریال ( 0.53 درصد )

دلار سنا بانک مرکزی 260564 ریال

کمیته تحقیق، ریسک و سرمایه گذاری

هیأت مدیره شرکت تمامی دستورات خود مبنی بر هر سرمایه گذاری صرفا پس از تایید گروه ریسک و سرمایه گذاری در درون صندوق سرمایه گذاری اختصاصی زمرّد تایید خواهد نمود و در جهت حمایت از منافع سرمایه گذاران خصوصی مجموعه و سایر ذینفعان مطابق نظام راهبری شرکتی و به منظور ایفای مسئولیت نظارتی خود، کمیته عالی مدیریت ریسک جامع را طراحی کرده تا در چارچوب اختیارات،مقررات، خط مشی ها و حدود وظایف تعیین شده از سوی هیأت مدیره شرکت و نیز ملحوظ داشتن قوانین و مقرراتانجام وظیفه نماید.هدف کمیته عالی مدیریت ریسک کمک به هیأت مدیره شرکت اصلی در خصوص نظارت برمدیریت ریسک است تا نسبت به اهداف زیر اطمینان معقول حاصل نماید: 

  • حصول اطمینان معقول از وجود سیستم قابل اتکاء و اثربخش در شرکت برای اعمال مدیریت ریسک
  • حصول اطمینان معقول از شناسایی ریسک های با اهمیت در شرکت
  • حصول اطمینان معقول از اندازه گیری مناسب ریسک های شناسایی شده
  • حصول اطمینان معقول نسبت به استفاده از ابزارهای مناسب و اثربخش در مدیریت ریسک های شناسایی شده
اعضای کمیته عالی مدیریت ریسک کمیته ریسک و سرمایه گذاری عبارت خواهند بود از:
  • مدیر یا معاون امور شرکت ها
  • مدیر یا معاون سرمایه گذاری و یا ریسک شرکت
  • حداقل دو نفر از اشخاص حقیقی خبره از داخل و یا خارج شرکت با تصویب هیئت مدیره جهت مشاوره اقتصادی پیرو موضوع مطرح شده
مهمترین مسئولیت کمیته ریسک شناسایی انواع ریسک های شرکت در چارچوب الگوهای مرسوم ریسک های راهبردی، ریسک اعتباری مالی، ریسک های نقدینگی، ریسک های بازار،ریسک های عملیاتی، ریسک های حقوقی (قانونی) و تهیه، تصویب و باز نگری فرآیندها و آیین نامه هایی اجرایی استقرار مدیریت جامع ریسک در سطح شرکت می باشد.